Raw: Spokes installed on giant Ferris wheel

Updated:

Loading
Raw: Spokes installed on giant Ferris wheel